Розробка технологій

Розробка технологій, схем та інженерних рішень з будівництва, розвитку і оптимізації систем водопостачання в цілому, а також їх окремих елементів (водозабірних та водоочисних споруд, розподільної мережі); підбір оптимального обладнання; розробка рекомендацій з оптимізації технологічних процесів, проведення пілотних досліджень

 

Поєднання багаторічного досвіду з використанням новітніх технологій і підходів дозволяє нам для кожного конкретного випадку знайти оптимальне, як з технологічної, так і з економічної точок зору рішення, а отже вирішити основну задачу – досягти гарантованої якості очищеної води при мінімальних капітальних і експлуатаційних затратах. Постійний зв’язок з постачальниками водоочисного, вимірювального та іншого обладнання дає змогу вибору оптимального обладнання у кожному конкретному випадку.

Під час виконання робіт за необхідності можуть бути проведені пілотні дослідження, здійснено адаптацію зарубіжних технологій та обладнання для роботи на діючих водоочисних станціях України, розроблено відповідні рекомендації і т.д.

Ми готові до вирішення актуальніших проблем сьогодення у сфері підготовки питної води:

Знезараження води. Небезпека захворювань від мікробіологічних забруднень води є в кілька тисяч разів вищою, ніж від хімічних, що потребує, насамперед, її надійного знезараження. Ця проблема завжди є найважливішою для всіх підприємств питного водопостачання, а отже постійно знаходиться у сфері нашої уваги. Ми можемо запропонувати вже готові рішення або провести необхідний цикл досліджень безпосередньо на об’єкті.

Кондиціювання підземних вод. В Україні склалась негативна практика щодо необхідності очищення води лише з поверхневих джерел, в той час як некондиційні підземні води подаються споживачам без будь-якої підготовки. Нами розроблені і готові до впровадження спеціальні технології для очищення та кондиціювання підземних вод.

Обробка промивних вод та осадів. Чинними ДБН передбачено обов’язкове застосування на всіх без виключення водоочисних станціях процесу обробки утворених промивних вод і осадів.  Проте майже повсюдно такі споруди відсутні. Нами розроблені ефективні технологічні схеми обробки промивних вод та осадів, які утворюються у циклі виробництва питної води, що дозволить вирішити означену проблему, захистити довкілля, а підприємствам – позбутися штрафів за його забруднення.

Нашими основними принципами при виконанні робіт є:

°  Виключно комплексний підхід до вирішення поставленої задачі. Підготовка природних вод для питних цілей – достатньо складний багатостадійний процес, який потрібує не тільки правильних технологічних рішень і відповідного обладнання на кожній із стадій, але й  їх повної ув’язки між собою.

°  Обов’язкове техніко-економічне порівняння можливих варіантів. Зазвичай існує кілька варіантів вирішення проблеми, і саме їх порівняння за технологічними, вартісними, екологічними та іншими характеристиками дозволяє зробити правильний вибір.

°  Урахування особливостей джерела водопостачання. Природні води мають певні особливості свого якісного та кількісного складу. Тому, запропоновані технологічні рішення для конкретного об’єкту повинні, насамперед, буди адекватними наявній якості води джерела. Нами накопичений багаторічний практичний досвід розробки технологій очищення води з різних джерел країни; за необхідності лабораторні та/або пілотні дослідження можуть бути здійснені безпосередньо на об’єкті.

°  Надійність та ефективність розроблених технологічних рішень. Технологічний процес підготовки питної води повинен постійно забезпечувати її безперервне, надійне та ефективне очищення, що потребує урахування сезонних особливостей джерела водопостачання (повені, «цвітіння» та інші несприятливі явища). При розробленні будь-яких технологічних рішень цей аспект обов’язково враховується.

Приклади деяких форм підготовки технологічних рішень:

– розробка рекомендацій з реконструкції існуючих станцій і оптимізації технологічних процесів кондиціювання та знезараження води;

– розробка технологічної частини проектів будівництва і реконструкції водоочисних станцій;

– техніко-економічне порівняння і обґрунтування оптимальної схеми очищення при будівництві нових об’єктів господарсько-побутового та промислового водопостачання;

– проведення досліджень і розробка рекомендацій з оптимізації окремих ланок технологічного процесу (підбір оптимальних реагентів, реконструкція фільтрів тощо)

– оцінка ефективності впровадження окремих технологічних елементів (наприклад, переходу на сучасні методи знезараження води), підбір обладнання на підставі результатів пілотних досліджень з використанням як вітчизняного, так і зарубіжного обладнання;

– розробка технологій очищення води від сполук заліза, марганцю, фтору та ін. для конкретних об’єктів з проведенням попередніх пілотних досліджень.

За детальнішою інформацією  звертайтесь до співробітників інституту за

тел./факс (044) 248-23-23; (050) 315-68-02

e-mail: info@nikti.org.ua